รหัสไปรษณีย์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

0

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90280 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
90280 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
90280 ทำนบ สิงหนคร สงขลา
90330 รำแดง สิงหนคร สงขลา
90330 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
90330 ชะแล้ สิงหนคร สงขลา
90330 ปากรอ สิงหนคร สงขลา
90330 ป่าขาด สิงหนคร สงขลา
90280 หัวเขา สิงหนคร สงขลา
90330 บางเขียด สิงหนคร สงขลา
90330 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้