Nim Express เช็คพัสดุ

0

เช็คพัสดุ นิ่มเอ็กซ์เพรส

เช็คพัสดุ Nim Express บริการฟรี เช็คเลขพัสดุ Nim Express

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด เราคือผู้นำการให้บริการด้านการกระจายสินค้าด่วนทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการบริการ ด้วยระบบโปรแกรมและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตั้งแต่การคัดแยกสินค้าด้วย Barcode เพื่อแยกปลายทาง อีกทั้งระบบยังออนไลน์ทุกศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ ทำให้สามารถติดตามสินค้าได้ตลอดเวลาจนถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย พร้อมการแจ้งผลการจัด ส่งด้วยรูปภาพและลายเช็นดิจิตอลผ่านระบบ Mobile Application แบบ Real Time นอกจากนี้ เรายังมีบริการคลังสินค้าบนทำเลทอง ป้อนหมายเลขพัสดุ NimExpress ที่ด้านล่างนี้เพื่อเช็คสถานะ

  1. ผู้ส่งต้องไม่ส่งสินค้าที่ผิดกฎหมาย สารเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย หรือสินค้าใดๆที่เป็นอันตรายในการขนส่ง หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว
  2. ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการขนส่งอันเนื่องมาจากรถเสีย รถเกิดอุบัติเหตุ การจลาจล ประท้วง จี้ปล้น ภัยธรรมชาติ สินค้าที่เสื่อมสภาพได้โดยตัวสินค้าเอง หรือเหตุสุดวิสัย ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
  3. กรณีสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างขนส่งสินค้า ทางผู้ขนส่ง จะรับผิดชอบค่าความเสียหายหรือสูญหาย ตามมูลค่าจริงของสินค้าแต่ไม่เกิน 2,000 บาท / บิล

ยาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมายและต้องห้ามในการขนส่งโดยเด็ดขาดสิ่งของที่เกี่ยวข้องอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายได้

หมายเหตุ
– ค่าบริการเข้ารับ 30 บาท/กล่อง (ฟรีค่าเข้ารับ เริ่ม 25 มี.ค. 63 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
– ค่าขนส่ง
– คิดตามกล่องมาตรฐาน บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
– คิดตามความยาว (กว้าง+ยาว+สูง) และน้ำหนัก
– ความยาวและน้ำหนักสินค้า
– ความยาวรวม 3 ด้าน ไม่เกิน 220 ซม.
– ความยาวด้านที่ยาวที่สุด ไม่เกิน 170 ชม.
– น้ำหนักสูงสุด ไม่เกิน 35 กก.